PROTEST NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SOSW woj. lubuskiego
Dodane przez admin dnia Maj 13 2010 10:22:57
PROTEST NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad opłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Nauczyciele i Pracownicy Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Województwa Lubuskiego wyrażają sprzeciw do treści zapisu §23 Projektu Rozporządzenia. Zapis ten pomija znaczącą w systemie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym grupę dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Proponowana treść §23 likwiduje Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.

Nauczyciele i Pracownicy Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Województwa Lubuskiego wnoszą o dodanie w §23 punktu 7, w brzmieniu:

1) niesłyszących i słabosłyszących,

2) niewidomych i słabowidzących,

3) z niepełnosprawnością ruchową,

4) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

6) z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

 

 

I. Uzasadnienie zmiany § 23 Projektu Rozporządzenia:

Obecnie w wielu specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych istnieją szkoły podstawowe, gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Pracują, a więc są potrzebne, działają, bo jest takie społeczne zapotrzebowanie.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach w §2 ust. 1 pkt 6) daje możliwość tworzenia szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

Omawiane rozporządzenie, dotyczące „rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych...”, przekierowuje dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, zapisem §47 ust. 3 do bursy (dano tam możliwość utworzenia grupy dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim), ale za pobyt dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Rodzic nie płaci, a ponosi jedynie koszty wyżywienia, natomiast za pobyt dziecka w bursie płaci za wyżywienie i zakwaterowanie, o czym stanowią zapisy §63 ust. 1 i 2. Dzieci nasze – lekko upośledzone umysłowo, często wywodzą się ze środowisk o niskim statusie materialnym. Projekt Rozporządzenia pozbawia tę grupę dzieci pomocy systemowej.

II. Skutki regulacji:

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja

1.1. Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty zobowiązane do prowadzenia placówek publicznych w postaci likwidacji specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

1.2. Od dnia 1 września 2010 roku nastąpi zakaz włączenia klasy I gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz klasy I zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w struktury specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

1.3. Ograniczona zostaje możliwość naboru do szkoły podstawowej od dnia 1 września 2012 roku (§67), co spowoduje powolną „agonię” specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, kształcących dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

1.4. Włączenie dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym w system oświaty ogólnodostępnej jest błędem. Ze względu na ograniczenia intelektualne nasze dzieci muszą mieć program nauczania, metody nauczania i środki dydaktyczne dostosowane do swoich możliwości i potrzeb. Nie zapewnia im tego szkoła ogólnodostępna (wbrew zapewnieniom ujętym w Uzasadnieniu do Rozporządzenia – str. 7 w. 5).

2. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym budżet Państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

2.1. Rozporządzenie spowoduje zmniejszenie skutków finansowych dla budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2.2. Oszczędności czynione są kosztem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, dzieci specjalnej troski.

2.3. Jest niemożliwym do udźwignięcia przez Rodziców dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, ponoszenie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 50% kosztów utrzymania miejsca w bursie, jak proponuje się w § 63 ust. 2 Rozporządzenia.

2.4. Jest głęboko niesprawiedliwym podzielenie dzieci specjalnej troski na te, które są objęte pomocą Państwa i odmówienie pomocy dzieciom z lekkim upośledzeniem umysłowym.

3. Wpływ projektu na rynek pracy

3.1. Rozporządzenie będzie miało bezpośredni wpływ na rynek pracy.

3.2. W związku z likwidacją placówek specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, zajdzie konieczność zwalniania wychowawców Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz pracowników administracji i obsługi.

3.3. Ograniczenie naboru uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim spowoduje likwidację tychże szkół, a co za tym idzie zwolnienia nauczycieli.

4. Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jednak w sposób znaczący uniemożliwi przygotowanie dzieci i młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym do pracy zawodowej i życia w społeczeństwie.

 

III. Argumenty przemawiające za istnieniem specjalnych ośrodków szkolno-wychowawcych:

 1. Dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zyskuje szansę na osiągnięcie sukcesów szkolnych, rozwój zainteresowań, rozwój umiejętności, które dają mu szansę na budowanie poczucia własnej wartości i godności.
 2. Prowadzone w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (m.in. Tomatis, Biofeedback, Sale Doświadczania Świata, Integracji Sensorycznej, siłownie, sale gimnastyki korekcyjnej, pracownie gospodarstwa domowego, biurowe, ogrodnictwa itd.) dają dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim możliwość podniesienia sprawności zarówno umysłowej, jak i fizycznej. Otwierają perspektywy podejmowania w przyszłości różnorakich ról społecznych, niedyskryminujących ich w społeczeństwie.
 3. Obowiązująca Podstawa Programowa wyeliminowała korzystanie przez uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z bezpłatnych podręczników, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb – Stara Podstawa Programowa.
 4. Mniej liczne klasy w szkołach działających w strukturach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych pozwalają na:

· indywidualizację pracy dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim,

· niwelowanie problemów wychowawczych.

 1. Dziecko przebywa w grupie rówieśniczej o podobnych możliwościach rozwojowych, co wpływa pozytywnie na proces adaptacji w środowisku szkolnym oraz łatwiejsze nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów rówieśniczych. Następuje również wzrost samoakceptacji dzieci i młodzieży trafiającej w środowisko szkolne, w którym wszyscy uczniowie mają podobne problemy, wynikające z dysfunkcji intelektualnej.
 2. Częste przypadki upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim sprzężonego z różnymi innymi deficytami (zaburzenia psychiczne, dysfunkcje ruchowe, niedosłuch, epilepsja), przemawiają z realizacją obowiązku szkolnego w warunkach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
 3. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze mają w ofercie możliwość bezpłatnego przebywania w nich, zapewniają wychowankom całodobową opiekę. Ma to szczególne znaczenie dla rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią (alkoholizm, bezrobocie, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niezaradność życiowa).
 4. Istnienie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych ważne jest również dla Sądów Rodzinnych, którym placówki te dają możliwość umieszczenia dziecka w ciągu tygodnia z dala od patologicznego środowiska, z możliwością cotygodniowego powrotu do domu, nie nakładając konieczności umieszczania dziecka w placówce interwencyjnej.
 5. Przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych funkcjonują organizacje pozarządowe, takie jak fundacje i stowarzyszenia, które obejmują opieką materialną wychowanków oraz ich rodziny.
 6. Dziecko upośledzone w stopniu lekkim porównując się ze zdrowymi rówieśnikami ma poczucie niższej wartości, wpada w kompleksy, zniechęca się, wycofuje, a w konsekwencji porzuca naukę. Przebywanie z uczniami o podobnym poziomie rozwoju intelektualnego i fizycznego powoduje powstanie korzystniejszego obrazu siebie. Dziecko osiąga sukces na miarę swoich możliwości, buduje poczucie wspólnoty w środowisku szkolnym. Uczniowie chętnie wówczas podejmują różnorodne działania i rywalizację.
 7. Oferta edukacyjno-wychowawcza Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych spełnia oczekiwania społeczne (nowe typy szkół, nowe zawody, realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS i PFRON). Mając wybór między szkołą ogólnodostępną a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, rodzice nadal zapisują swoje dzieci do Ośrodków. Nie można więc pozbawiać ich tej możliwości.
 8. Wspólne działania z innymi instytucjami wspomagającymi podejmowane w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych pozwalają na organizację wszelakich imprez (konkursy, wycieczki, zawody sportowe, imprezy integracyjne ze środowiskiem lokalnym, spotkania integracyjne z rówieśnikami ze szkół ogólnodostępnych), które są dostosowywane do możliwości psychofizycznych dzieci i dają równe szanse aktywnego uczestnictwa w nich wszystkim wychowankom, bez względu na rodzaj zaburzeń i status materialny.
 9. Struktura Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych pozwala na płynną kontynuację nauki na wszystkich poziomach edukacyjnych (od przedszkola do szkoły zawodowej). Dostosowanie metod, dodatkowe wsparcie, funkcja rewalidacyjna placówek, daje przyszłemu absolwentowi szanse na sukces. Czy w szkołach ogólnodostępnych, które z racji swojej działalności, głównie dydaktycznej, nastawionej na osiąganie jak najlepszych wyników, będzie dostrzeżona potrzeba dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim?
 10. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze jako placówki pracujące z dziećmi i młodzieżą o podobnych, specyficznych potrzebach, wspomagają rodziców, prawnych opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i życiowych. Ma to miejsce w szczególności przez organizowanie częstych konsultacji, zajęć psycho-edukacyjnych, warsztatów i grup wsparcia dla rodziców i ich rodzin.
 11. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zostały dostosowane pod względem architektonicznym do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie, co pozwala na przebywanie dziecka w grupie rówieśniczej, a nie realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć indywidualnych.
 12. Jeżeli rozporządzenie w takim brzmieniu wejdzie w życie, to nastąpi konieczność zwalniania kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi.

 

Czy nie czas, żeby zrodziła się świadomość, że możliwość nauczania programem szkoły specjalnej powinna być PRZYWILEJEM szkół, które są do tego przygotowane pod względem kadrowym, bazowym i merytorycznym?

Niniejszym zwracamy się do Ministra Edukacji Narodowej o zmianę zapisu §23 Projektu Rozporządzenia.

Zwracamy się do Związków Zawodowych i Partnerów Społecznych o uwzględnienie naszego protestu w opinii o projekcie.